DREMA NEWS | 2021

3 Tomasz Kobierski Prezes zarządu Grupa MTP Szanowni Państwo, Targi DREMA, do udziału w któr ych mam zaszcz yt Państwa serdecznie zaprosić, to jedno z pier wsz ych wydarzeń zaplanowanych w nasz ym jesiennym k alen- darzu targowym. Po niemal roku przer wy Grupa MTP znów wraca do gr y. Jesteśmy pełni energii i pomy- słów na rozwój. To będzie dla nas wyjątkowy rok – rok niezwyk łego jubileuszu. Jako organizator najważniejsz ych wyda- rzeń branżowych w Europie Środkowo -Wschodniej, od stu lat integrujemy przedsiębiorców z całego świata i wspieramy rozwój polsk ich marek na r ynk ach zagranicznych. Poza uznanymi w świecie targami, re - alizujemy także kongresy, konferencje, wydarzenia kulturalne i spor towe, które rocznie prz yciągają po - nad milion gości z całego świata. Świętując pięk ny jubileusz nie zamierzamy jednak tylko patrzeć z nostalgią w przeszłość a raczej z za- pałem realizujemy ambitne plany dynamicznego rozwoju. N ieustannie wzbogacamy por tfel marek , rozszerzamy zak res naszej działalności o nowe per- spektywiczne obszar y. I ntensywnie wykorz ystaliśmy ok res lockdownu. Podczas gdy część naszej konku- rencji zrobiła k rok wstecz, myśmy prz ygotowali się na ogromny skok w prz yszłość. Namacalne efekty prz yszłych zmian zauważą Państwo na terenie targowym już podczas targów DREMA. W jego części, pomiędz y pawilonami 2 i 12 tr wa budowa wielopoziomowego podziemnego par- k ingu. To element procesu otwierania się przestrze - ni targów na miasto. Nad podziemnym park ingiem powstanie estetyczny, otoczony zielenią plac z miej- scami do rek reacji i wypocz ynku. Pomieści on ponad 10 tysięc y osób i doskonale sprawdzi się jako miej- sce plenerowych wydarzeń kulturalnych, koncer tów i eventów. Wraz z odnowionymi otaczając ymi go halami stworz y STACJĘ KULTURY - prz yjazną przestrzeń pełną ziele - ni i tętniąc ych ż yciem pubów, restauracji i k awiarni, która służ yć będzie także uczestnikom targów jako miejsce relaksu i zabawy po ciężk im targowym dniu. Targi DREMA mają to szczęście, że mimo niesprz yja- jąc ych okoliczności k ażda edycja odbywa się zgodnie z zaplanowanym k alendarzem. Zawdzięczamy to nie tylko korz ystnemu terminowi, ale także wystawcom. Dziękuje wsz ystk im firmom, które zaufały nam, że po - trafimy zorganizować to wydarzenie w sposób bez- pieczny dla jego uczestników, i zaprezentują swoją ofer tę podczas tegorocznej DREMY. Wsz ystk im uczestnikom Targów DREMA ż yczę uda- nych spotk ań i owocnego pobytu w Poznaniu.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz